Prawo i dokumenty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Stawka za odpady komunalne

31 lipca 2020
Zgodnie z Uchwałą XVII/120/20 Rady Gminy Subkowy z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od 1 lipca 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi w przypadku nieruchomości zamieszkałej: 26 zł od osoby za miesiąc.
Aby obliczyć właściwą wysokość opłaty, należy odpowiednią stawkę pomnożyć przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość lub lokal.
Ustala się ulgę za kompostownik w wysokości 1 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość jednorodzinną. Ulga nie dotyczy nieruchomości wielorodzinnych.
Ważne: osoby, które chcą skorzystać z ulgi, muszą złożyć nową deklarację.
Nową deklarację muszą złożyć też osoby, które dotychczas zbierały odpady wyłącznie w sposób zmieszany.

W przypadku nieruchomości użyteczności publicznej oraz części niemieszkalnej nieruchomości mieszanych ustala się stawkę za opłatę w wysokości
1)za pojemnik 110 litrów – 6,00 zł;
2)za pojemnik 120 litrów – 6,00 zł;
3)za pojemnik 240 litrów – 12,00 zł;
4)za pojemnik 700 litrów – 35,00 zł;
5)za pojemnik 1100 litrów – 54,00 zł.
Pojemniki 110 i 700 litrów przeznaczone są wyłącznie na popiół.
Aby obliczyć właściwą wysokość opłaty, należy zadeklarować odpowiednie pojemniki i ich liczbę, pomnożyć ich liczbę przez stawkę i zsumować.
Ważne: właściciele (użytkownicy) nieruchomości mieszanych muszą złożyć deklarację obejmującą obie części nieruchomości (tj. mieszkalną i usługową).
W przypadku nieruchomości mieszanych należy zsumować obie stawki odpadów.

Uwaga: w przypadku stwierdzenie nieprowadzenia zbiórki selektywnej zostanie naliczona opłata podwyższona w wysokości trzykrotności ww. stawek.

Link do uchwały.

Opłatę wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca na indywidualne konto bankowe, u sołtysów lub za pomocą karty bankomatowej w Urzędzie Gminy w Subkowach, pokój nr 7.

Aktualna deklaracja za odpady komunalne

31 lipca 2020

Deklarację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Subkowach w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości (w lokalu mieszkalnym), a także gdy zmieniła się liczba osób (narodziny, zgony, wprowadzenie się nowego mieszkańca lub wyprowadzka, itp.). Liczba osób zgłoszonych w deklaracji powinna być równa faktycznie zamieszkującym.

Nową deklarację należy złożyć zawsze w ciągu 14 dni o dnia wystąpienia zmiany (żadne zmiany nie są dokonywane automatycznie na podstawienie zmian w ewidencji ludności).

Ważne: właściciele (użytkownicy) nieruchomości mieszanych muszą złożyć deklarację obejmującą obie części nieruchomości (tj. mieszkalną i usługową).

Aktualne uchwały dotyczące odpadów komunalnych

31 lipca 2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-18
Data publikacji:2015-12-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:36148