Poziomy recyklingu odpadów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 października 2018

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 2167) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. poz. 2412) gminy były zobowiązane do osiągnięcia odpowiednich wskaźników.

Gmina Subkowy w 2018 roku osiągnęła poziom:

  • Recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 43% (wymagany: niemniej 30%);
  • Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100% (wymagany: niemniej 50%);
  • Ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - 19% (wymagany: nie wyższy niż 40%).

Ze sprawozdaniami z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz analizami stanu gospodarki odpadami komunalnymi za poszczególne lata można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-18
Data publikacji:2018-10-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:3303