Jesteś tutaj: Start / Inwestycje

Inwestycje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Budowa sieci wodociągowej

17 października 2018

Wykonawcy robót dokonali zgłoszenia zakończenia prac nw.  zadań:

 - budowy sieci wodociągowej w obszarze nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:w Wielgłowach. Wykonawcą prac była firma SOMBUD z Somonina. Wybudowano w obszarze działki nr 76/31 sieć o długości 217 mb stwarzając tym samym warunki podłączenia do zbiorczej sieci 7 nieruchomości;

- budowy sieci wodociągowej w Subkowach. w ul. Dworcowej. Wykonawcą prac była firma ARS z Kolnika. Wybudowano sieć o długości 119 mb stwarzając tym samym warunki podłączenia do zbiorczej sieci 5 nieruchomości.

Inwestycje kanalizacyjne

4 września 2018

W dniu 23.08.2018 r. Gmina Subkowy podpisała umowę z Firmą Handlowo-Usługową „KRZYŚ” z Jaranowa na budowę kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Mały Garc ze zbiorczą siecią w Subkowach. Zakres robót obejmuje budowę:

 • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U fi 200 mm o długości 135 mb,
 • przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U fi 160 mm o długości 39,00 mb,
 • sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE fi 90 mm o długości  1712 mb,
 • przepompowni ścieków w zbiorniku PEHD fi 1000 z dwoma pompami wraz z szafką energetyczną (zasilająco – sterowniczą), włazem żeliwnym D 400 oraz zasilaniem i monitoringiem - 1 szt. Wyposażenie przepompowni w ogrodzenie panelowe, utwardzenie jej terenu kostką betonową, oraz wykonanie drogi dojazdowej do przepompowni z kostki betonowej (215 m2),

oraz:

 • likwidację istniejącego zbiornika Imhoffa,
 • roboty przy nawierzchniach drogowych związane z ich odtworzeniem do stanu pierwotnego,
 • usunięcie ziemi urodzajnej z ponownym rozścieleniem,
 • uporządkowanie terenu po wykonanych robotach (humusowanie z obsiewem traw)..

Umowa określa, że całość robót zostanie wykonana do końca listopada b.r.

Inwestycje wodociągowe

4 września 2018

W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych i podpisaniem umów z wyłonionymi wykonawcami w miesiącu wrześniu rozpoczną się roboty związane z budową sieci wodociągowych w n.w.  obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

 • w Wielgłowach. Zakres robót obejmuje budowę sieci w obszarze działki nr 76/31 z rur PE Dz 90 o długości 217 mb. Wykonawcą robót będzie firma SOMBUD z Somonina;
 • w Subkowach. Zakres robót obejmuje budowę sieci w ul. Dworcowej z rur PVC Dz 110 o długości 119 m. Wykonawcą robót będzie firma ARS z Tczewa.

Przebudowa ul. gen. H. Dąbrowskiego w Narkowach

4 września 2018

Firma GLADPOL z Tczewa rozpoczęła roboty związane z przebudową pasa jezdnego ulicy. Wykonana zostanie droga o nawierzchni z płyt typu IOMB jednopasmowa, dwukierunkowa klasy D  o szerokości 4,5 m przystosowana do planowanej prędkości 30 km/godz. Zjazdy na posesje prywatne  i tereny uprawne zostaną wykonane z kruszywa betonowego. Roboty zostaną wykonane w miesiącu wrześniu b.r.

Przebudowa ul. Hundsdorfa w Gorzędzieju

4 września 2018

Na ukończeniu są prace przy przebudowie  ul. Hundsdorfa w Gorzdzieju. Ułożona została nowa  nawierzchnia z betonu asfaltowego i pobocza pasa jezdnego umocnione kruszywem. W części poboczy zamontowane zostały korytka ciekowe. Przebudowany został odcinek o długości ok. 400 mb.

Wykonana droga jest drogą o kategorii ruchu KR2.

Zagospodarowanie działki nr 419 położonej w Subkowach na cele rekreacyjne

1 sierpnia 2018
Przejdź do - Zagospodarowanie działki nr 419 położonej w Subkowach na cele rekreacyjne

Zakończone zostały roboty budowlane  związane z zagospodarowaniem części działki na cele rekreacyjne, turystyczne i kulturalne. Wykonano:

 • montaż nowych urządzeń rekreacyjnych w tym:

        - skatepark,

       - street workout i parkour,

       - linarium

 • małą architekturę w ramach której powierzchnie do wypoczynku obsiano trawą, dokonano nasadzeń zieleni, zamontowano ławki i pojemniki na odpady, oraz wykonano ścieżki piesze,
 • oświetlenie terenu,
 • amfiteatr

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu środkami finansowymi pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 570 987,43 zł w tym dofinansowanie 272 018,00 zł.

Bezpieczne dzieci – aktywny Gorzędziej

1 sierpnia 2018
Przejdź do - Bezpieczne dzieci – aktywny Gorzędziej

Realizując działania wskazane we wniosku Gminy Subkowy na realizację małych projektów lokalnych w ramach programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie” dokonano zakupu i montażu wiaty przystankowej. Koszt wiaty to kwota 5.250,00 zł.

Przebudowa ul. Hundsdorfa w Gorzędzieju

1 sierpnia 2018
Przejdź do - Przebudowa ul. Hundsdorfa w Gorzędzieju

Trwają roboty przy przebudowie ul. Hundsdorfa. Po ułożeniu warstwy podbudowy z kruszywa i pierwszej  warstwy nawierzchni bitumicznej wykonawca przystąpił do prac związanych z montażem korytek ciekowych. Ich wykonanie wyeliminuje w przyszłości negatywne skutki intensywnych opadów powodujących wypłukiwanie podbudowy nawierzchni, zalewanie jezdni i terenów przyległych a więc skutków zdarzeń jakie wystąpiły w dniach 28-29 lipca.

Przebudowa ul. Hundsdorfa w Gorzędzieju

27 lipca 2018
Przejdź do - Przebudowa ul. Hundsdorfa w Gorzędzieju

Wykonawca robót realizuje kolejny etap prac. Zakres robót obejmuje wykonanie:

-warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 4 cm,

- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, 4 cm,

- warstwy wyrównawczej z KŁSM gr. min. 6 cm,

- podbudowy zasadniczej KŁSM gr. 20 cm (miejscowo),

Ulica, która stanowi drogę publiczną jest zlokalizowana w obszarze działek nr 21/4, 45, 36/2. Po zakończeniu zadania będzie drogą o kategorii ruchu KR2 czyli o obciążeniu ruchem drogowym dla 13 - 70 osi obliczeniowych 100kN na dobę na pas ruchu.

Budowa POŚ

19 lipca 2018
Przejdź do - Budowa POŚ

W dalszym ciągu na terenie gminy prowadzone są prace przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie już zostały zamontowane w nieruchomościach położonych w miejscowościach: Waćmierz,  Wielgłowy, Mała Słońca, Radostowo, Brzuśce, Mały Garc. Aktualnie Wykonawca prowadzi roboty w nieruchomościach położonych w Subkowach, Rybakach i Wielkiej Słońcy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-20
Data publikacji:2018-06-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10889