Jesteś tutaj: Start / Inwestycje

Inwestycje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Inwestycje drogowe

7 października 2019
Przejdź do - Inwestycje drogowe

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „TUGA” Sp. z o.o.  z Nowego Dworu Gdańskiego realizuje roboty budowlane  przy:

 • przebudowie drogi gminnej nr 216017G w części ul. Spacerowej w Subkowach. W dniu 3 października została położona pierwsza warstwa betonu asfaltowego. Po wykonaniu regulacji studni, zasuw wodnych w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych w sobotę zostanie ułożona warstwa ścieralna. Po wykonaniu robót w pasie jezdnym kolejnym etapem przebudowy drogi będzie budowa chodnika i wjazdów na nieruchomości;
 • przebudowie drogi gminnej nr 216038G w części stanowiącej działkę nr 395. Wykonano korytowanie na całej długości przewidzianej do remontu i odcinkami. układana jest podbudowa.

Inwestycje drogowe

1 października 2019
Przejdź do - Inwestycje drogowe

Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „TUGA” Sp. z o.o.  z Nowego Dworu Gdańskiego z dniem 30 września rozpoczął realizację:

 • przebudowy drogi gminnej nr 216017G w części ul. Spacerowej w Subkowach. W wyniku przeprowadzonych robót na odcinku 336 mb w pasie jezdnym zostanie ułożona nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz wykonane pobocza i wjazdy w ulice Osiedla Jana Pawła II. Zadanie jest dofinansowane w wysokości 214 447 zł środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych.
 • przebudowy drogi gminnej nr 216038G w części stanowiącej działkę nr 395. W wyniku przeprowadzonych robót na odcinku o długości 321 mb i szerokości 4 m zostanie ułożona nawierzchnia z kruszywa łamanego. Zadanie jest dofinansowane w wysokości 35% środkami pochodzącymi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Fundusz Sołecki

12 lipca 2019
Przejdź do - Fundusz Sołecki

W ramach realizacji z funduszy sołeckich przedsięwzięć zaplanowanych na 2019 rok wykonano:

 1. Na boisku w Radostowie trybuny dla kibiców. Trybuna dla 80 kibiców została wykonana z tworzyw lekkich na stelażu stalowym cynkowanym ogniowo z podestami kratowymi typu VEMA. Krzesła w kolorze żółtym i zielonym wykonano ze stabilizowanego tworzywa barwionego w masie, odpornego na warunki atmosferyczne. Trybuna jest dwurzędowa i została zamontowana na nieutwardzonym placu. Koszt dostawy i montażu wyniósł 25 150,00 zł.
 2. Dokumentację dla zadania p.n. „Przebudowa nawierzchni ul. Ks. Szylickiego w miejscowości Subkowy, działka nr 331/39, obręb Subkowy 0005, gmina Subkowy”. Dokumentacja zawiera opis techniczny z częścią rysunkową, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Na jej podstawie dokonano administracyjnego zgłoszenia budowy umożliwiając tym samym realizację w kolejnych latach zadania w wyniku którego ulica otrzyma utwardzoną nawierzchnię z betonu asfaltowego.
 3. Przetarg na wybór Wykonawcy przebudowy drogi gminnej nr 216017G w części ul. Spacerowej w Subkowach. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty ale wszyscy składający ofertę zobowiązywali się do wykonania robót w ciągu 20 dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy.
 4. Wiatę przystankową przy ul. Tczewskiej w m. Mała Słońca. Koszt dostawy i montażu wyniósł 3 690 zł.
 5. Przebudowę nawierzchni ul. Polnej w m. Brzuśce. Nawierzchnie wykonano z kruszywa łamanego. Zakres robót obejmował: profilowanie drogi, dostawę i rozkładanie kruszywa, profilowanie rozłożonego kruszywa i wałowanie drogi na odcinku 720 mb. Wartość wykonanych robót wynosiła 61 009,21 zł.
 6. Projekt budowlano-wykonawczy na budowę trzech lamp hybrydowych w granicach działek 109, 117 i 185 w m. Rybaki. Koszt opracowania – 3 500 zł.
 7. Przetarg na realizacje prac remontowych na drogach: ul. Jana Pawła II w m. Narkowy, ul. Zduńskiej w m. Waćmierz , ul. Tczewska do bud. 19, 21 w m. Gorzędziej.

 

Przejazd kolejowy

22 marca 2019
Przejdź do - Przejazd kolejowy

W przyszłym tygodniu zostaną zakończone roboty na przejściu drogowym w ulicy Sportowej w Subkowach w obszarze przejazdu kolejowego. Wykonanie chodnika dla pieszych zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników korzystających z tej drogi. Spełniony tym samym zostanie postulat mieszkańców z przyległych osiedli którzy sygnalizowali problem braku bezpieczeństwa pieszych w tym szczególnie dzieci przy przechodzeniu przez przejazd kolejowy.

Remonty dróg

22 marca 2019

Po rozstrzygnięciu przetargu na roboty remontowe dróg gminnych i podpisaniu umów wykonawcy w bieżącym miesiącu rozpoczną prace w terenie. Aktualnie już prowadzone są roboty profilowania nawierzchni dróg (wyrównanie podłużne i poprzeczne drogi i nadanie jej spadków). W najbliższym czasie  wykonawca przystąpi do  remontu cząstkowego dróg o nawierzchni gruntowej, żużlowej i tłuczniowej. Roboty będą polegały na  wbudowaniu i zagęszczeniu kruszywa łamanego. Przeprowadzony zostanie również remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w ramach którego nastąpi:

- wyprofilowanie ubytku w jezdni (wycięcie krawędzi);

- wykucie ubytków;

- spryskanie emulsją przygotowanych powierzchni;

- wypełnienie asfaltem;

- zagęszczenie wykonanego uzupełnienia z zabezpieczeniem krawędzi stykowych.

Inwestycje do realizacji w 2019 roku

9 stycznia 2019

Na sesji Rady Gminy Subkowy, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2018 r. Rada uchwaliła budżet gminy Subkowy na 2019 rok. W ramach środków przeznaczonych na realizację inwestycji zostaną wykonane zadania wskazane w Załączniku Nr 3 (w załączeniu).

 

Realizacja zadania zagospodarowania działki nr 419 w Subkowach - podsumowanie

18 grudnia 2018
Przejdź do - Realizacja zadania zagospodarowania działki nr 419 w Subkowach - podsumowanie

Inwestycje drogowe

23 listopada 2018

1. Firma GLADPOL z Tczewa zmodernizowała kolejny odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Drogę stanowi działka nr 393 położona w miejscowości Subkowy położona wzdłuż linii kolejowej i łącząca ulice Ogrodową z ul. Gen. Wł. Sikorskiego.

Zakres robót obejmował wykonanie:

a) koryta na całej szerokości jezdni o długości 240 mb,

b) podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm –1440 m²,

c) nawierzchni asfaltowej, warstwy wiążącej, grubości 5 cm –1080 m²,

d) nawierzchni asfaltowej, warstwy ścieralnej, grubości 4 cm –1080 m².

 

Czytaj więcej o: Inwestycje drogowe

Inwestycje kanalizacyjne

23 listopada 2018

 

Firma Handlowo-Usługowa „KRZYŚ” z Jaranowa rozpoczęła roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Mały Garc ze zbiorczą siecią w Subkowach. Zakres robót obejmuje budowę:

 • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U fi 200 mm o długości 135 mb,

 • przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U fi 160 mm o długości 39,00 mb,

 • sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE fi 90 mm o długości 1712 mb,

 • przepompowni ścieków w zbiorniku PEHD fi 1000 z dwoma pompami wraz z szafką energetyczną (zasilająco – sterowniczą), włazem żeliwnym D 400 oraz zasilaniem i monitoringiem - 1 szt. Wyposażenie przepompowni w ogrodzenie panelowe, utwardzenie jej terenu kostką betonową, oraz wykonanie drogi dojazdowej do przepompowni z kostki betonowej (215 m2),

oraz:

 • likwidację istniejącego zbiornika Imhoffa,

 • roboty przy nawierzchniach drogowych związane z ich odtworzeniem do stanu pierwotnego,

 • usunięcie ziemi urodzajnej z ponownym rozścieleniem,

 • uporządkowanie terenu po wykonanych robotach (humusowanie z obsiewem traw).

 

II edycja naboru wniosków

17 października 2018

Samorząd Województwa Pomorskiego ogłosił II edycję naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. W ramach edycji gmina może złożyć 1 wniosek aplikacyjny i Gmina Subkowy  składa  na zadanie pn. "Przebudowa  drogi gminnej nr 216017G w części ul. Spacerowej w Subkowach (działka nr 194/3, 196/3, 196/4, 196/5 i 198/4)". W przypadku przyznania dofinansowania jego wysokość może  wynieść do 63,63% kosztów kwalifikowalnych  inwestycji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-20
Data publikacji:2018-06-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12803