„Azbestowe archiwum”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2016

2009 r. - Uchwałą Nr XXIII/209/09 Rady Gminy Subkowy z dnia 10 grudnia 2009 r. przyjęła Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Subkowy na lata 2009-2032.

 http://bip.subkowy.pl/Article/id,378.html

2011 r. - przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Subkowy.

 

2013 r. - przeprowadzona została kampania edukacyjna „Co z tym azbestem?”. W siedzibie Urzędu Gminy oraz szkołach dostępne były darmowe foldery oraz ulotki informujące o zasadach postępowania z azbestem i jego szkodliwości.

 

2015 r. - przeprowadzono I część inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Subkowy (zaplanowaną na lata 2015-2016).

 

2016 r. - przeprowadzono II część inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Subkowy (zaplanowaną na lata 2015-2016).

 

11.04.2016r. - do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) został złożony wniosek o dofinansowanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Subkowy – edycja 2016 konkurs pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.

Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w formie dotacji do kwoty 41.360,00 zł.

6.09.2016r. - podpisana została umowa dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Subkowy – edycja 2016”.

Wójt Gminy Subkowy podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) na dofinansowanie zadania w zakresie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Subkowy w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” - edycja 2016. Wysokość dotacji wynosi do 41.360,00 zł co stanowi 85 % kwoty w kosztach kwalifikowanych. Pozostała część kosztów sfinansowana zostanie ze środków budżetu gminy. Ostateczny koszt zadania określony zostanie po wykonaniu zadania, kiedy poznamy dokładną ilość odpadów do unieszkodliwienia.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do Urzędu Gminy w Subkowach, od mieszkańców wpłynęło zapotrzebowanie na utylizację 99,934 Mg (ilość szacunkowa pochodząca z wniosków od mieszkańców) z 18 nieruchomości, z czego 21,732 Mg wymaga demontażu z budynków.

Ostatecznie zadanie obejmowało:

1) demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowych  o łącznej masie 12,475 Mg, stanowiących pokrycia dachowe z 5 budynków gospodarczych, z terenu gminy Subkowy;

2) transport, zabezpieczenie i unieszkodliwianie płyt azbestowych o łącznej masie 81,490 Mg, stanowiących pokrycia dachowe na 12 budynkach mieszkalnych i gospodarczych, z terenu gminy Subkowy.

Właścicielami ww. nieruchomości z których zdemontowane i odebrane zostały płyty azbestowe były osoby fizyczne, które zgłosiły do Wójta Gminy Subkowy chęć udziału w konkursie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zadanie realizowane było przez Gminę Subkowy na warunkach dofinansowania wynikających z Programu Priorytetowego NFOŚ i GW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ i GW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Celem tego programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko

Zadanie objęte wnioskiem dotyczyło demontażu, transportu i unieszkodliwiania 6550 m2 płyt falistych azbestowo – cementowych (93,965 Mg). Koszt kwalifikowany tego zadania wyniósł 37.070,90 zł. z czego 15 % (5.560,63 zł) kosztu tego zadania to udział  środków własnych pochodzących z budżetu gminy Subkowy, natomiast pozostałe 85 % (31.510,27 zł) kosztów zrealizowanego zadania pochodziło ze środków udostępnionych przez NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW w Gdańsku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.04.2017 r. - do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) został złożony wniosek o dofinansowanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Subkowy – edycja 2017 w ramach konkurs pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w formie dotacji do kwoty 36.020,00 zł.

08.09.2017 r. - Wójt Gminy Subkowy podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) na dofinansowanie zadania w zakresie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Subkowy w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” - edycja 2017. Wysokość dotacji wynosi do 21.960,00 zł co stanowi 75 % kwoty w kosztach kwalifikowanych. Pozostała część kosztów sfinansowana zostanie ze środków budżetu gminy. Wykonawcą prac będzie firma ECO-POL Sp. z o. o. z Pruszcza, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs, do Urzędu Gminy w Subkowach wpłynęło zapotrzebowanie na utylizację 82,988 Mg płyt falistych azbestowych z 32 nieruchomości, z czego 22,963 Mg płyt, zgodnie z wnioskami, zakwalifikowane zostało do demontażu z budynków.

Ostatecznie zadanie obejmowało:

1) demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowych o łącznej masie 13,829 Mg, stanowiących pokrycia dachowe z 7 budynków na terenie 4 nieruchomości z terenu gminy Subkowy;

2) transport, zabezpieczenie i unieszkodliwianie płyt azbestowych o łącznej masie 64,729 Mg, stanowiących pokrycia dachowe z 35 budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie 27 nieruchomościach z terenie gminy Subkowy.

Właścicielami ww. nieruchomości z których zdemontowane i odebrane zostały płyty azbestowe były osoby fizyczne, które zgłosiły do Wójta Gminy Subkowy chęć udziału w konkursie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2017”, ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zadanie realizowane było przez Gminę Subkowy na warunkach dofinansowania wynikających z Programu Priorytetowego NFOŚ i GW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ i GW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Celem tego programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko

Zadanie objęte wnioskiem dotyczyło demontażu, transportu i unieszkodliwiania 5820 m2 płyt falistych azbestowo – cementowych (78,558 Mg). Koszt kwalifikowany tego zadania wyniósł 26.221,51 zł. z czego 25 % (6.555,38 zł) kosztów to udział  środków własnych pochodzących z budżetu gminy Subkowy, natomiast pozostałe 75 % (19.666,13 zł) kosztów zrealizowanego zadania pochodziło ze środków udostępnionych przez NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW w Gdańsku. Zgodnie z nowymi zasadami konkursu, do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się podatku VAT, w związku z czym koszt 2.097,72 zł stanowi dodatkowy koszt, który został pokryty ze środków pochodzący z budżetu gminy.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-07-01
Data publikacji:2016-07-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5139